Socialite and comedian Madam Boss has shared a sad narration of how her mother died in December 1997.

Taking to social media, Madam Boss said her mother who had been hospitalised for eight months asked to be discharged so that she can see her children.

Madam Boss said her mother was discharged on the 20th of December and died on the 23rd of December after having paid farewell to her children.

Below is the full story…

Date : 20 December 1997
Time : 10am

my mum was discharged from Harare hospital vanetsa vachiti ndibudisei muno ndakuda kunoona vana vangu varivega Christmas iyi zvikanzi takukubudisai asi murikudzoka nemhaka yekuti hamusati masimba
Vakabuda vakapfeka dress Ravo rema rooro nejuzi ravo re green .
Vakananga kubudiriro kwa Mai Kachembere ndokuzo simudzira kuma 8pm vakananga kuma Dziva kunoona vana vavo vavanga vasiya for 8 months vari muchipatara

Vachingosvika kumusha takangoona Mota dzichingosvika pamba dzataisaziva takangoramba takatarisa iweeee tichishaya kuti ndiyani atishanyira pakati pehusiku hwakadai 😳😳😳😳😳😳

Sekuru Gudo ndo kuti pindai mumba nditarise kuti ndiyani ndoku mhanya kuno hwanda kuseri kwe dooor 😭😭😭

Sekuru Gudo vachingoti fambei Mai Kachembere vakatanga kudaidzira

β€œTarisai ,Tarisai,Lovemore (Sekuru Gudo)
Queen ,Mai Vauya β€œ
πŸ’ƒπŸ’ƒπŸ’ƒπŸ’ƒπŸ’ƒπŸ’ƒπŸ’ƒπŸ’ƒπŸ’ƒπŸ’ƒπŸ’ƒπŸ’ƒπŸ’ƒπŸ’ƒπŸ’ƒπŸ’ƒ
takamhanyira kumota tichichema nemufaro
Wanikei ah ichokadi nhai Mai Vauya

Asi chakatishamisa ndechekuti vainge vasinganyatso gona kufamba ,vakatakurwa 😳😳
kubva mumota vachiendeswa mumba

😳😳😳😳😳😳
Asi chakandishamisa zvekare ndechekuti vachingosvika vakati
β€œβ€vana vangu ngavauye pano””
Ndokuenda iweeeee ndokuti

β€œβ€Tarisai aripi,Fungai ,Queen ,Beu muripi β€œβ€
Ndokundibata Ruoko rwangu rwerudyi ndokuti

Nezwi nyoro nyoro 😭😭
β€œβ€Vanangu Makura nhai ,ndafara ndakuonai,Lavhu (sekuru Gudo )aripi””
Ipapo anga atumwa kwamai Emure kuno kumbira rambi rimwe kuti mumba munyatso jeka zvikanzi arikuuya tamutuma..,

Ndokuti
β€œβ€koTarisai maronda mumusoro akapera here mwananguβ€β€πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­

ndaive ndine maronda mumusoro akaita white ndaigara ndakagerwa zuda musoro wese wakazorwa mushonga uya we red wemaronda I remember ndaiteverwa nenhunzi πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

Ndokuti
β€œUdzai Lovemore amhanye kuno””

zvikanzi akutosvika
Vakaramba vachidaro pasina nguva
Ndakanzwa ruoko rwangu rwakaka kunge ndasungwa nejira .

Ndaka daidzira
β€œβ€Sisi Mai vandibatisa zvirikurwadza””

vakazama kudhonza ruoko rwakaramba rwakaomarara,asi ivo vanga vachitarisa kudivi zvino vavhara maziso avo hapana kana chatakaziva pasina kana nguva takangonzwa maiNjeru vaive Sahwira wavo vanga vadaidzwa vakuti vaone shamwari yavo nekuti vaigara padhuze

Vavekuombera vaka pfugama πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘
β€œβ€β€pamusoroi Masiziva ehee tazviona fambai zvakanaka tinotenda maSiziva masvika pamusha vana wavaona ndivava β€œβ€β€β€πŸ‘πŸ‘πŸ‘

Amai vangu vakango twasanudza ruoko rwavo vachindisiya ndokubva vapfumbata

Takabva tanzi budai panze
Pasima chinguva takanzwa Mai Kachembere vaku ridza mhere
Dr Fungai Mtisi ndokuti Mai vafa

Date 23 December 1997
Time 3am

Continue to Rest In Peace